Vedení účetnictví

Nabízíme vám komplexní vedení a zpracování účetnictví a veškeré účetní dokumentace. Nabízíme:

 vedení účetních knih pro účetnictví (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, pokladní kniha apod.)
 evidence drobného a dlouhodobého majetku
 vedení záznamní povinnosti k DPH, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 kontrola úhrad pohledávek a závazků
 výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
 zpracování účetních závěrek (měsíčně, kvartálně, ročně), měsíční a čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu
 inventarizace majetku
 zpracování daňového přiznání (včetně odevzdání na FÚ)
 vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)
 upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem
 archivace dokladů